POLISA PRIVATNOSTI

Ovom Polisom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti koje ADVALUE MARKETING DOO BEOGRAD - OGRANAK NAJBOLJA MAMA SHOP kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta www.NajboljaMama.shop (u daljem tekstu: veb-sajt).

Polisa privatnosti se odnosi na veb-sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njegovim korišćenjem.

Značenje izraza i pojmova

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL) izrazi: „podatak o ličnosti“ i „obrada podataka o ličnosti“ imaju sledeće značenje:

„podatak o ličnosti" (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

„pseudonimizacija" je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima „Službeni glasnik RS“, br. br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (drugi zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 pojam: „ogranak privrednog društva” je definisan kao izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva. Privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

Rukovalac

Za obradu ličnih podataka korisnika veb-sajta (u daljem tekstu: korisnici) kao rukovalac odgovora:

ADVALUE MARKETING DOO BEOGRAD - OGRANAK NAJBOLJA MAMA SHOP Profesora Andonovića 39 b
11233 Ralja (Beograd-Sopot)
MB: 20469587
PIB: 105848187
e-mail adresa: office@najboljamamanasvetu.com
 

u ime i za račun privrednog društva:

ADVALUE MARKETING DOO BEOGRAD
Jurija Gagarina 115/VII-71
11070 Beograd (Novi Beograd)
MB: 20469587
PIB: 105848187
e-mail adresa: office@najboljamamanasvetu.com

u daljem tekstu: (ADVALUE MARKETING i/ili Rukovalac)

Vrste ličnih podataka

ADVALUE MARKETING rukovodi obradom onih ličnih podataka, koje mu korisnici daju prilikom posete sajtu. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti u pitanju obuhvataju sledeće lične podatke: ime, prezime, e-mail adresu, šifru, adresu stanovanja, podatke o kupovinama (plaćanju, kupljenim artiklima, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona).

U principu, ADVALUE MARKETING prikuplja samo one podatke koje mu korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade.

Izuzetak mogu predstavljati podaci koje ADVALUE MARKETING prikuplja pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja, a kako je to bliže objašnjeno u Obaveštenju o kolačićima koja se može naći na veb-sajtu ovde.  

Svrha obrade ličnih podataka

ADVALUE MARKETING prikuplja i obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanje nalozima registrovanih korisnika veb-sajta;
 • izvršenje kupoprodajnih ugovora;
 • rešavanje zahteva kupaca (za: zamenu kupljenih proizvoda, odustanak od kupoprodajnog ugovora, reklamaciju);
 • slanje newsletter-a (periodičnih sms/viber i email poruka) korisnicima koji su izrazili želju da ih primaju u vezi sa uslugama prodaje proizvoda na veb-sajtu i svim ostalim uslugama i aktivnostima koje pruža odnosno preduzima ADVALUE MARKETING;
 • pružanje informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana ADVALUE MARKETING;
 • personalizaciju iskustva korisnika;
 • unapređenje veb-sajta i prilagođavanje sadržaja potrebama korisnika;
 • realizaciju promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u vezi sa uslugama koje pruža ADVALUE MARKETING;
 • rešavanje molbi, pitanja i/ili drugih zahteva korisnika i
 • unapređenje usluga koje pruža ADVALUE MARKETING.

Korsinik koji ADVALUE MARKETINGU poveri lične podatke trećih lica jemči da su ta treća lica upoznata da će njihovi lični podaci biti upotrebljeni i da su saglasna sa svrhom i načinom obrade tih podataka.  

Pravni osnov obrade ličnih podataka korisnika

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu ličnih podataka korisnika može da bude njihov pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koja je tražena, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu ličnih podataka korisnika i/ili legitimni (opravdani) interesi ADVALUE MARKETINGA (obrada kao što je ona u cilju: upravljanja i održavanja ugovornog odnosa, odgovaranja na posebne zahteve, traženja povratnih informacija od korisnika kako bi se poboljšao veb-sajt i proizvodi, kao i u cilju preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi korisnika i njihova osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.  

Legitimni interes ADVALUE MARKETINGA podrazumeva one slučajeve prikupljanja i obrade, koje korisnik zainteresovan za proizvode iz prodajnog asortimana Rukovaoca na veb-sajtu može u redovnom toku stvari da očekuje, kao i one slučajeve kada je obrada nužna bez izričitog pristanka korisnika.

ADVALUE MARKETING će uvek nastojati da za obradu podataka o ličnosti pribavi pristanak korisnika, a rukovodiće se legitimnim interesom samo onda kada je to nužno i kada je u interesu korisnika.

Podaci o ličnosti kao što su: ime, prezime, e-mail adresa, šifra, adresa stanovanja, i kontakt podaci (broj fiksnog ili mobilnog telefona) prikupljeni prilikom kreiranja korisničkih naloga na veb-sajtu (registracije) obrađuju se na osnovu pristanka korisnika i/ili legitimnog interesa ADVALUE MARKETINGA.

Prilikom kreiranja naloga na sajtu obrada podataka korisnika je nužna u svrhu upravljanja njihovom registracijom. Tada, rukovodeći se svojim legitmnim interesom ADVALUE MARKETING, može obrađivati lične podatke korisnika smatrajući da je registracijom odnosno korišćenjem veb-sajta izrazio interesovanje za dalje ponude i u tom smsilu može sačuvati listu proizvoda za koje je korisnik izrazio interesovanje ili koje je kupio.

Prilikom kupovine proizvoda putem veb-sajta ADVALUE MARKETING od korisnika prikuplja sledeće podatke ime, prezime, e-mail adresu, šifru, adresu stanovanju, i kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona). Osnovi za prikupljanje podataka prilikom kupovine proizvoda su izvršenje ugovora, odnosno ugovorne obaveze i pristanak korisnika.

Lični podaci korisnika prikupljeni u svrhu odgovaranja na njihova pitanja/zahteve kao što su: ime, prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i kontakt telefon obrađuju se na osnovu pristanka korisnika u svakom slučaju njihovog obraćanja ADVALUE MARKETINGU, a kako bi se korisniku izašlo u susret.

ADVALUE MARKETING traži pristanak za obradu ličnih podataka korisnika i pre nego što počne da im šalje newsletter-e. U slučaju da korisnik izrazi želju da prima newsletter-e ADVALUE MARKETINGA od njega  prikuplja podatke kao što su: e-mail adresa i kontakt telefon. Korisnik može da prestane da prima newsletter-e izborom opcije - odjavi se koja se nalazi u svakoj poruci koju je primio nakon čega mu ADVALUE MARKETING neće više slati poruke takve sadržine niti će po tom osnovu obrađivati lične podatke korisnika.  

ADVALUE MARKETING može da sačuva podatke i onog korisnika koji je opozvao pristanak isključivo u svrhu dokazivanja da je obrada pre opozivanja njegovog pristanka bila izvršena u skladu sa zakonom.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

ADVALUE MARKETING pohranjuje i čuva podatke korisnika samo onoliko dugo koliko je to potrebno da se ostvari svrha konkretne obrade, to jest:

 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu upravljanja nalogom korisnika veb-sajta čuvaju se za sve vreme za koje je korisnik registrovan;
 • lični podaci koji se obrađuju u cilju izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje je korisnik kupio čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari kupoprodaja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od kupoprodajnog ugovora odnosno za zamenu proizvoda, osim u slučaju izričitog zahteva korisnika da se podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova u kom slučaju će oni biti pseudonimizirani;
 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu postupanja po izjavljenim reklamacijama čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se reši reklamacija;
 • prilikom obraćanja korisnika ADVALUE MARKETINGU lični podaci se čuvaju u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje;
 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja podsetnika i obaveštenja ili direktnog oglašavanja ADVALUE MARKETING zadržava sve dok se korisnik ne odjavi odnosno dok ne opozove svoj pristanak i
 • lični podaci prikupljeni preko cookies-a (kolačića) čuvaju se dok služe svrsi.

Lične podatke korisnika ADVALUE MARKETING može da čuva i nakon proteka napred navedenih rokova čuvanja u sledeće svrhe: izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite njegovih prava (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

ADVALUE MARKETING će sve lične podatke korisnika koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje. 

Ko ima pristup ličnim podacima korisnika

U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom polisom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u ADVALUE MARKETINGU, Shopify – platformi za onlajn prodavnicu koja Rukovaocu omogućava postavljanje internet prodavnice na Veb-sajtu i pruža mu podršku u vezi sa njenim funkcionisanjem, njegovim honorarnim saradnicima i pouzdanim trećim licima koja ADVALUE MARKETING, pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njegove delatnosti, kao što su:  

 • marketinške agencije;
 • IT agencije odnosno lica koja pružaju pomoć ADVALUE MARKETING u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
 • lica koja ADVALUE MARKETING pružaju uslugu isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
 • lica koja ADVALUE MARKETING pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi navedeni primaoci su obavezni da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika. U slučajevima kada je ADVALUE MARKETING rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njegovom nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe poseban ugovor o zaštiti podataka o ličnosti kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti. Zaštita ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju pruža ADVALUE MARKETING.

Lični podaci korisnika mogu biti otkriveni i državnim organima kada je ADVALUE MARKETING na to obavezan zakonom, odnosno kada je dužan da to učini u skladu sa važećim propisima ili u cilju zaštite svojih prava i interesa i prava korisnika kao kupaca.

Prenos podataka van teritorije Srbije

Shopify, kao platforma pod čijim okriljem funkcioniše internet prodavnica ADVALUE MARKETINGA, ima pristup ličnim podacima korisnika Veb-sajta. Shopify stoga obrađuje podatke korisnika isključivo u cilju ispunjavanja obaveza prema ADVALUE MARKETINGU a kako bi ADVALUE MARKETING mogao da pruža usluge korisnicima. Shopify (https://www.shopify.com) je kanadska kompanija koja između ostalog ima i povezanu kompaniju u Irskoj koja obrađuje lične podatke korisnika sa teritorije Evrope i Švajcarske i koja u svom poslovanju primenjuje najviše standarde zaštite ličnih podataka.

Može da se dogodi da Shopify prenese lične podatke korisnika veb-sajta u drugu državu ali samo onda kada je to nužno za obavljanje njegove delatnosti. U slučaju prenosa u drugu državu Shopify preduzima sve neophodne mere zaštite ličnih podataka u skladu sa evropskim pravom i uvek se trudi da to budu države čije zakonodavstvo predviđa visok nivo zaštite primeren nivou zaštite koje predviđa evropsko pravo i ZZPL. 

Zaštita ličnih podataka prilikom plaćanja platnim karticama

Prilikom kupovine na veb-sajtu odnosno unošenja podataka o platnoj kartici, lični podaci i druge poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PIKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces plaćanja odvija na stranicama banke. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu ADVALUE MARKETINGA.

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

ADVALUE MARKETING se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om.

Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:

 • pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
 • pravo da traži kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada ADVALUE MARKETINGU zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno ADVALUE MARKETINGU ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
 • pravo na prenosivost ličnih podataka (korisnik ima pravo preuzimanja ličnih podataka iz baze ADVALUE MARKETINGA radi prenosa u drugu bazu podataka).

Ukoliko želi da ostvari napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) korisnik to može da  učini na sledeće načine: popunjavanjem formulara na linku Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili sastavljanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili u slobodnoj formi i slanjem Zahteva email-om na adresu: kontakt@najboljama.shop ili poštom na: ADVALUE MARKETING DOO BEOGRAD - OGRANAK NAJBOLJA MAMA SHOP, Profesora Andonovića 39 b, 11450 Ralja (Beograd-Sopot).

Korišćenje kolačića

ADVALUE MARKETING koristi kolačiće (cookies) u svakom trenutku korisnikove interakcije sa veb-sajtom.

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na korisničkom uređaju (kompjuteru i/ili telefonu), a nastaju tokom posete veb-sajtu. Kada korisnik ponovo pristupi sajtu ADVALUE MARKETING preuzima podatke sa uređaja korisnika koji su sadržani u kolačićima.

ADVALUE MARKETING na veb-sajtu koristi kolačiće koji su postavljeni od strane platforme: Shopify koji prevashodno imaju za cilj omogućavanje nesmetanog funkcionisanja internet prodavnice odnosno veb-sajta. Ti kolačići omogućavaju određene funkcije koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i korišćenje tog sadržaja od strane drugih internet servisa, ali mogu služiti i u marketinške svrhe.

Na primer, prilikom posete veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, ADVALUE MARKETING od korisnika prikuplja i pohranjuje podatke, kao što su: naziv internet pretraživača preko kojeg korisnik pristupa sajtu, naziv i tip uređaja korisnika, operativni sistem, naziv domena, adresu internet protokola (IP) računara, datum i vreme pristupanja veb-sajtu, internet adresu stranica preko kojih korisnik pristupa veb-sajtu i druge slične informacije.

Kolačići omogućavaju korisniku bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz veb-sajta, a ADVALUE MARKETING pomoću njih može analizirati kupce, pratiti posete i unapređivati svoje oglašavanje.

Isključivanjem kolačića korisnik odlučuje da li će da dozvoli njihovo pohranjivanje na uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima korisnik može izvršiti u internet pretraživaču ili izborom odravarajuće opcije prilikom posete veb-sajtu.   

Više o kolačićima pročitajte ovde Obaveštenje o kolačićima.

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Polisu privatnosti pročita prilikom pristupanja veb-sajtu. Korišćenjem veb-sajta, podrazumeva se da je korisnik saglasan kako sa uslovima ove polise tako i sa uslovima predviđenim Opštim pravilima korišćenja veb-sajta i kupovine proizvoda i Obaveštenjem o kolačićima.

U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa veb-sajtu.

Izmene Polise privatnosti

ADVALUE MARKETING zadržava pravo da izmeni Polisu privatnosti pri čemu će se na korisnike primenjivati uslovi koji su važili u trenutku njihovog korišćenja veb-sajta osim ako retroaktivna primena nije diktirana važećim propisima ili odlukom nadležnih organa. Obaveštenje o izmenama se ne šalje korisnicima. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju upoznavanja sa mogućim izmenama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Polise privatnosti. Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na veb-sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih je prihvatio i da je saglasan sa njima.

Kontakt

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa Polisom privatnosti i njenim sprovođenjem korisnik može dobiti slanjem upita e-mail-om na adresu: kontakt@najboljamama.shop.

 

Poslednji put ažurirano 15.12. 2020. godine